Energiatuet yrityksille

Olet täällä

Biotalouden rahoituslähteet

Klikkaa kuvaketta Biotalous.fi-sivuston palveluun.

Energiatuet yrityksille

Tutustu UUTEEN JULKAISUUN Mistä on uusiutuvan energian investoinnit tehty. Tietoa 14 erilaisen uusiutuvan energian investoinnista, kustannusrakenteesta ja takaisinmaksuajasta. 

Yrityksille ja yhteisöille voidaan myöntää energiatukea investointi- ja kehittämishankkeisiin, kun ne edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energian säästöä tai käytön tehostamista tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Erityisesti energiatuella edistetään uuden teknologian käyttöönottoa tai markkinoille saattamista.

Hakemukset tehdään Tekesin sähköisessä järjestelmässä Asiointipalvelussa. Tutustu energiatuen yleisiin ehtoihin

Investointikustannuksiltaan yli 5 miljoonan euron hankkeet sekä uutta teknologiaa sisältävät hankkeet käsitellään TEMin energiasastolla.

Investoinnit energian tuotantoon ja energiatehokkuuteen

Tuen enimmmäismäärä on 30-40 % teknologiasta riippuen

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaan enintään:

 

  • uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, uusi teknologia 40 %
  • uusiutuviin energialähteisiin liittyvät ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, tavanomainen teknologia 30 % (vain energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset)
  • muut energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentävät investoinnit 30 %

 

 

Energiaselvitykset ja -katselmukset

Energiatehokkuussopimukset on keskeinen Energiatehokkuusdirektiiviä (2012/27/EU) toteuttava toiminta. Sopimuksen tehneet yrityksen voivat saada energiatehokkuusinvestointeihin kohdistuvan korkeamman tuen lisäksi tukea energiatehokkuutta parantaviin selvityksiin. Selvitys voi olla energiakatselmus, -selvitys tai analyysi, jolla on toimialakohtaisia sisältövaatimuksia. Tutustu energiasopimuksen tehneisiin yrityksiin ja päättyvän sopimuskauden toimialoihin.

  • kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
  • kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
  • muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 %

 

Tekesin Innovaatioseteli

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykselle. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Sen voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Katso lisää Tekesin sivulta

 

Uusi energiatehokkuussopimuskausi 2017 -2025

Uusi sopimuskausi käynnistyy vuoden 2017 alusta. Kts. Energiatehokkuussopimukset 2017-2025.

Tutustu uuden sopimuskauden toimialoihin ja sopimuskauden vaihtumiseen liittyviin kysymyksiin.

Lisää tietoa energiatuesta löytyy TEMin internet-sivuilta.